Den tillfälliga föräldrapenningen ger dig ersättning när du behöver avstå från att arbeta för att vårda ett sjukt barn som är under 12 år. Man kan också få ersättning när den som brukar ta hand om barnet är sjuk. Det är också så att speciella regler gäller för barn som är yngre än 240 dagar. Föräldrapenning för vård av barn kan ges till annan än föräldern.

När kan man få tillfällig föräldrapenning? Vem kan få den?


Du kan få tillfällig föräldrapenning när du avstår från att arbeta för vård av barn när:

• Ditt barn är sjukt.
Ordinarie vårdare är sjuk. Ordinarie vårdare är den som brukar ha hand om barnet när du arbetar, till exempel en annan förälder, dagmamma eller släkting.
Den andre föräldern måste följa med ett annat av familjens barn till läkare.
Du ska besöka barnavårdscentralen eller en annan mottagning för barnhälsovård, till exempel tandläkare.

Du får inte tillfällig föräldrapenning för vård av barn om du är hemma med barnet för att förskolan eller skolan är stängd.

Man får ta ut max 120 dagar per barn och år totalt. Man har också rätt att ta ut del av dag som VAB. 

Man kan, till skillnad från föräldrapenningen, överlåta sin tillfälliga föräldrapenning till någon annan som då avstår från arbete för att vara hemma och vårda barnet. Denna person får då föräldrapenningen.

Dock gäller speciella regler om barnet är yngre än 240 dagar. För att få ta ut VAB för så små barn krävs antingen att barnet är inlagt på sjukhus eller att barnet har en stadigvarande plats på dagis.


Hur mycket får man vid vab och hur gör man?


Den tillfälliga föräldrapenningen för vård av barn ger dig knappt 80 procent av din sjukpenninggrundande in­komst . Om du är anställd beräknas ersättningen uti­från din årsarbetstid i dagar eller timmar. Är du arbetslös får du ersättningen beräk­nad per kalenderdag, alltså din sjukpenning­grundande inkomst delad med 365.  

(Årslön x 0,97 x 0,8 / 365)

Du måste anmäla vård av barn samma dag som du vill ha ersättning för. Detta gör du hos Försäkringskassan. Antingen på internet eller per telefon.

Mer om att vara föräldraledig i din stad