Du har rätt till tillfällig föräldrapenning i tio dagar i samband med barns födelse eller adoption. Dessa första dagar ska ge dig möjlighet att dels vara med vid  förlossningen och dels lära känna det nya barnet och ta hand om andra barn i familjen.


Vem kan få föräldrapenning?


Du som är pappa/andra förälder till barnet har rätt till ersättning med tillfällig föräldra­penning när du avstår från ditt arbete i samband med födelse eller adoption. 

Även andra personer kan få ersättningen. Det gäller exempelvis då det inte finns någon pappa/andra förälder som har rätt till tillfällig föräldrapenning. Denna ersättning kan tas ut samtidigt som mamman tar ut föräldrapenning. Ersättningen betalas ut under högst 10 dagar per barn. Det betyder att vid tvillingfödsel betalas 20 dagar ut, vid trillingfödsel 30 och så vidare. 


Under vilken period kan jag ta ut föräldrapenning?


Ända till och med den sextionde dagen efter det att barnet kommit hem från förlossningen har du som pappa/andra förälder rätt att ta ut dina dagar. Du kan om du vill dela upp dagarna i hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag.  Det betyder att du kan välja att till exempel vara hemma i 20 halva dagar i stället.


Vilka regler gäller vid adoption?


Vid adoption av ett barn som är yngre än 10 år har ni som är föräldrar rätt till ersättning i fem dagar var. Ni får givetvis fördela dessa tio dagar som ni vill mellan er. Sextiodagarsregeln gäller även här. Om du är ensam adoptivförälder har du ensam rätt till de tio dagarna.


Hur mycket får man i tillfällig föräldrapenning?


Den tillfälliga föräldrapenningen ger dig knappt 80 procent av din sjukpenninggrundande in­komst . Om du är anställd beräknas ersättningen uti­från din årsarbetstid i dagar eller timmar. Är du arbetslös får du ersättningen beräk­nad per kalenderdag, alltså din sjukpenning­grundande inkomst delad med 365.  
(Årslön x 0,97 x 0,8 / 365)


Mer information om föräldrapenning och om att vara föräldraledig i din stad