Delat barnbidrag vid gemensam vårdnad innebär 

När föräldrar har gemensam vårdnad om ett barn ska barnbidrag utbetalas med hälften till vardera föräldern, om de inte har anmält vem som ska vara bidragsmottagare. Om föräldrarna i en gemensam anmälan har angett vem av dem som ska vara bidragsmottagare lämnas barnbidraget till den angivna mottagaren.

Om barnet bor växelvist hos båda föräldrarna utbetalas barnbidraget med hälften till vardera föräldern efter anmälan av någon av dem, om föräldern gör sannolikt att det finns ett växelvist boende.

Träder i kraft: 1 mars 2014

Delat barnbidrag vid gemensam vårdnad gäller för 

Vårdnadshavare med gemensam vårdnad om barn som föds eller adopteras den 1 mars eller senare. Med adopteras menas den dag man får barnet i sin vård. Gäller även för vårdnadshavare till barn födda eller adopterade före den 1 mars om en förälder den 1 mars eller senare har gjort en anmälan om till vem barnbidraget ska utbetalas.

Varför man infört regeln om delat barnbidrag vid gemensam vårdad 

Med lagändringen vill regeringen att föräldrarna ska få utökade möjligheter att själva bestämma hur barnbidraget ska betalas ut, dvs. om hela bidraget ska betalas till en av dem eller om det ska delas mellan dem. Föräldrarna måste anses vara de som är bäst lämpade att avgöra vad som är bäst i just deras situation. Om föräldrar som har gemensam vårdnad om ett barn avstår från att göra ett sådant val, bör inte lagstiftaren som huvudregel peka ut den ena föräldern framför den andra som mottagare så som nu är fallet. En passivitet i att anmäla bidragsmottagare bör enligt regeringen därför som huvudregel i stället leda till att barnbidraget delas mellan föräldrarna.

 

Mer information om föräldrapenning och om att vara föräldraledig i din stad


På vår Facebook-sida kan du bland annat ställa frågor och ge tips och idéer till andra föräldralediga..

Gå till vår startsida och välj din stad för att läsa mer om vad som händer där.